สัญลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลภูเวียง   

สัญลักษณ์ของโรงเรียน เป็นรูปดอกบัวตูมวางทับบนตัวอักษร อ มีความหมายคือ
“ อ ” แทนความเอื้ออาทรต่อเด็กนักเรียนทุกคนในโรงเรียน
“ ดอกบัวตูม ” แทนการพัฒนาของเด็กนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ เก่ง ดี และมีความสุข