ประมวลภาพกิจกรรมวันรักษ์ภาษา และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง

 


หลักการ / เหตุผลและข้อมูลสนับสนุน

               ภารกิจหลักของสถานศึกษาคือการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร ที่พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแห่งความเป็นคนไทยในการดำรงชีวิต สถานศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีมาตรฐาน และเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา และสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มาตรฐานที่ 1 , 2 , 4 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11 และ 12
               กิจกรรมวันสุนทรภู่ จัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมวิชาการอีกกิจกรรมหนึ่งที่เน้นพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านภาษาไทย ให้ผู้เรียนมีทักษะทางภาษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน   รูปแบบในการจัดกิจกรรมยังเป็นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ศิลปศึกษา  พลศึกษา   ดนตรี-นาฏศิลป์ เป็นต้น  ซึ่งบูรณาการได้อย่างเหมาะสม เช่น  การแข่งขันเรียงความ วาดภาพ ร้องเพลง อ่านทำนองเสนาะ รวมทั้งการแสดงผลงานนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน  กิจกรรมการแสดงละครเวที  กิจกรรมบนเวทีรูปแบบต่างๆ   และประการสำคัญยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการต่อต้านยาเสพติดอีกด้วย

วัตถุประสงค์
              1. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญตามโครงการ
              2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
              3. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
              4. เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักประวัติชีวิตและวรรณกรรมของท่านสุนทรภู่
              5. ส่งเสริมกิจกรรมทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย และกิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
              6. ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดี มีศีลธรรม นำข้อคิดเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และห่างไกลยาเสพติด
              7. ส่งเสริมให้เยาวชนรักในวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  รักในภาษาไทยและมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ

รายละเอียดการจัดกิจกรรม
              1. จัดกิจกรรมผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไทย และนำผลงานที่ชนะ มาจัดนิทรรศการที่หอประชุม ได้แก่ การวาดภาพ เขียนเรียงความ แต่งบทกลอน คัดไทย เป็นต้น
              2. กิจกรรมนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด
             
     
ขอบเขตของการดำเนินการ
          กลุ่มเป้าหมาย  คือ  
                    1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเวียง  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 ทุกคน
                    2. นักเรียนกลุ่มสนใจรักษ์ภาษา  ปี 2557
                    3. ผู้ปกครองนักเรียน และ ผู้ที่สนใจทั่วไป
          วัน เวลา ดำเนินการ
                    วันที่  26 มิถุนายน 2557
          สถานที่
                    หอประชุมโรงเรียนอนุบาลภูเวียง
ี่